ML 3090660 S-OILJordprøve-robot til reagensdosering


Mikrolab Aarhus A/S har udviklet S-OIL,  en semi-automatisk doseringsrobot til dosering af reagenser til jordprøver.

Jordprøve-robotten dispenserer med høj nøjagtighed og hastighed i stativer med 8 glas. Robotten henter selv nye stativer ind og fylder glassene med et forudprogrammeret volumen. Robotten venter på nye stativer og startes ved tryk på en enkelt knap.  Hvis ikke brugeren fjerner stativerne efter dosering, venter robotten til brugeren har fjernet fyldte stativer og forsætter, hvis der er stativer klar til fyldning.

S-OIL styres fra det medfølgende software. Styringen er programmeret til at udføre en sikker opstart.Efter opstart kan brugeren vælge den ønskede metode og starte doseringen. Udstyret vil fortsætte, så længe fyldte stativer fjernes og nye stativer placeres.

S-OIL er anvendt med stor succes til bl.a. dosering af pentan med intern standard og acetone/pyrophosphat efter hhv. VKI og RefLab metoden ved analyse af jordprøver.
Robotten kan bruges til andre analyser, og kan modificeres til forskellige størrelser glas, forskellige volumener og til forskellige medier.

Med S-OIL undgår man skader forårsaget af EGA/EBA (ensidigt gentaget arbejde/ensidigt belastende arbejde), som følge af dispensering i akavede arbejdsstillinger med dispenser placeret i stinkskab. Samtidigt opnås høj nøjagtighed og god reproducerbarhed.
Med større og større prøveantal, samt større krav til øget analysehastighed følger ofte problemer med stress og arbejdsskader forårsaget af EGA/EBA. Ved at automatisere hele eller dele af processen, kan man opnå aflastning af medarbejderen, både fysisk og psykisk og til tider eliminere "menneskelige fejl".

Mikrolab Aarhus A/S er behjælpelig med automatiseringsløsninger, der både afhjælper EGA/EBA-skader og/eller optimerer arbejdsprocesser.Soil sample robot for dispensing reagents


Mikrolab Aarhus A/S has developed S-OIL, a semi-automated robot for dispensing reagents to soil samples.

The soil sample robot dispenses with high accuracy and high speed in racks with 8 bottles. The robot automatically moves the rack in and fill the glass with a preprogrammed volume. The robot waits for new racks and is started by pressing a single button. If the user does not remove the racks after dispensing, the robot waits for the user to remove the filled racks and continue if there are racks ready for filling.

S-OIL is controlled from the included software. The controller is programmed to perform a safe start-up.After start-up the user can select the desired method and start the run. The robot will continue as long as filled racks are removed and new racks placed.


S-OIL is used with great success to add penthane with internal standard and acetone/pyrophosphate according to VKI and RefLab methods for analysis of soil samples.
The robot can be used for other analysis, and can be modified for different sizes of glass, different volumes and different media.

With S-OIL the user avoids injuries caused by Monotonous Repetitive Work (MRW), as a result of dispensing in awkward positions with dispenser located in a fume hood. It also ensures high accuracy and good reproducibility.
More and more samples, and higher demands for increased analysis speed often follows problems with stress and injuries caused by MRW. By automating all or part of the process, the user can get relief, both physically and mentally, and furthermore eliminate "human mistakes".

Mikrolab Aarhus A / S can assist you with automated solutions that both address MWI injuries and/or optimize workflows.

Søgning