ML 3090602 SuperDisp

Mikroprocessor-styret pumpesystem


SuperDisp er et mikroprocessor-styret pumpesystem til dosering af væsker, baseret på en ventilløs stempelpumpe.

Udstyret er forsynet med tastatur og display.

SuperDisp giver mulighed for:
 • Dosering af konstant mængde
 • Afmåling af varierende mængder (mængde indtastes)
 • Gentagen dosering af en serie af forskellige mængder
 • Dosering af ét pumpeslag (enkeltdosis)
 • Dosering med konstant flow (ml el. ul/min). Stop-tid kan indtastes

SuperDisp er forsynet med en kalibreringsfunktion, der blot kræver én vejning efter 100 pumpeslag. Vejeresultatet indtastes, hvorefter udstyret beregner korrektionen og er kalibreret.
Det er muligt at korrigere for væskens massefylde.

For at gøre udstyret så fleksibelt som muligt er der følgende indstillingsmuligheder:
 • Motorhastighed
 • Pumpekapacitet (ml/pumpeslag) indstilles manuelt. Variabel i området 0,1 - 0,7. Dette område kan ændres ved anvendelse af et andet pumpehoved

SuperDisp kan leveres med et doseringshåndtag med kontakt for start. Håndtaget kan have direkte eller trådløs start af pumpen. Doseringsslangen er ført gennem håndtaget med startkontakten.
Som ekstraudstyr kan der leveres en fodpedal som startkontakt.
SuperDisp er også forsynet med stik for fjernkontrol.

Doseringsnøjagtigheden er ekstremt god (varierer med indstillingerne).

SuperDisp er robust og nem at betjene.

SuperDisp er en lettelse i det daglige arbejde og beskytter derfor brugerne mod skader forårsaget af ensformigt gentaget arbejde (EGA). 


Microprocessor-controlled pump system


SuperDisp is a microprocessor-controlled pump system for dispensing liquids, based on a valveless piston pump.

The equipment is equipped with keypad and display.

SuperDisp offers:
 • Dispensing of a constant volume
 • Dispensing of different volumes
 • Repeated dispensing of a series of different volumes
 • Single stroke dispensing
 • Dispensing with constant flow (ml or ul/min). Stop time can be selected

SuperDisp is provided with a calibration function, requiring only one weighing after 100 strokes. The weighing result is entered and subsequently the equipment calculates the correction and is calibrated.
It is possible to make correction for the density of the liquid.

In order to make the equipment as flexible as possible, it is possible to change the following:
 • Engine speed
 • Pump capacity (ml/dosing strokes), set manually. Variable in the range from 0.1 to 0.7. This area can be changed by using a second pump head

SuperDisp can be supplied with a dispensing handle. The handle may have direct or wireless start of the pump. The dispensing tube is guided through the handle.
A foot switch with start function is available as option.

SuperDisp is also equipped with connectors for remote control.

The dosing accuracy is extremely good (varies with options).

SuperDisp is robust and easy to operate.

SuperDisp offers relief in the daily work and therefore protect against injury caused by monotonous repetitive work (MRW).
Søgning